101

(1/1)

zeronarepon:
ส่วนที่1 อ ภู
บทนำ บทที่1-3
-กม กับศาสตร์อื่นๆ
-wii and genneral will
-ลักษณะของกม มหาชน
-ความหมายและความแตกต่างของกม มหาชน กับ เอกชน
-ม291
-นิติวิธี
- ปรัชญาและหลักบริการสาธารณะ
ส่วนที่ 2 บทที่ 9-10
- ทำไมต้องมีการควบคุมอำนาจรัฐ
- ดลพินิจ กับ ผูกพัน
-ควบคุมอำนาจรัฐ โดย ป้องกัน แก้ไข
-เหตุใดการควบคุมโดยทางนิติบัญญัติจึงไม่ประสบผล
-เหตุผลทางปกครอง
-บทบาทแลความสัพันธ์ของ กม มหาชน
-กม มหาชนและการบริหารราชการแผ่นดิน ร5 - ปัจจบัน
-วิวัฒนาการจาก จารีนครบาล ถึง civil law
-มลฑลเทศาภิบาล
- อำนาจควบคุมบัญชา กำกับดูแล
-การบริหารราชการแผ่นดิน ร5 -อนาคต

รอส่วนที่ 3อยู่ครับ

นายดิว รับฝากขายบ้านและที่ดิน:
ข้อ 3
จากฟังคลิปบรรยายครั้งที่ 11 อ.กิจบดี บอกว่าข้อสอบในส่วนของท่าน มีว่า
"กฏหมายมหาชน ท่านเข้าใจว่าอย่างไร" ก็คือ จะถามว่า "กฏหมายมหาชนคืออะไร ?"

ท่านบอกว่า ออกแบบนี้แน่นอนไม่โกหก แล้วตอนบรรยาย แกก็บ่นนักศึกษาบางคนว่า นี่ขนาดเอาข้อสอบมาเฉลย แล้วยังไม่จดกันอีกส่วนครั้งที่ 13 อ.กิจบดี บอกว่า จะออกข้อสอบว่า
"กฏหมายมหาชนเกี่ยวข้องกับการปกครองในทุกระดับอย่างไร ?"  <<<< เคยออกสอบแนว ไปดูแนวได้ไม่เชื่อฟังดู http://board.ru.ac.th/testEMC/center/lesson_center1.php?code=LW101&term=1_52

Protect:
อ่า ครับ ขอบคุณครับ

นายดิว รับฝากขายบ้านและที่ดิน:
ถ้าใครตามข่าวความวุ่นวายทางการเมือง จะเห็นเรื่องแก้หรือไม่แก้ รธน. 2550 กำลังดังและฮอตฮิต

ผม[]เดา[/]ว่า โอกาสที่ อ.ภู จะออก รธน.2550 มาตรา 291 มีความเป็นไปได้สูง


--------------------------------------------------------------
คณะกรรมการสมานฉันท์ฯ สรุปแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 6 ประเด็น
คณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการ เมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ข้อสรุปแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 6 ประเด็น พร้อมเสนอตั้ง สสร.ในการแก้รัฐธรรมนูญ โดยจะมอบข้อสรุปให้นายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภา วันที่ 16 กรกฎาคมนี้

การประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐ ธรรมนูญ ซึ่งมี นายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.นนทบุรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ วานนี้ (14 ก.ค.52) ได้สรุปผลการศึกษารัฐธรรมนูญแล้ว มีเนื้อหาประมาณ 50 หน้า โดยเตรียมส่งให้กับ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา และนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ หลังใช้เวลาในการศึกษากว่า 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการได้สรุปข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ในบางประเด็น และบางมาตราเป็นการเร่งด่วนเฉพาะหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางลดความขัด แย้งในบ้านเมือง นำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์และปฏิรูปการเมือง 6 ประเด็น คือ 1. มาตรา 237 ประเด็นการยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค โดยแก้ไขให้ยกเลิกการยุบพรรค แต่ให้คงการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสำหรับผู้สมัครที่กระทำผิด และหากพบว่าผู้ทำผิดเป็นหัวหน้าพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคควรได้รับโทษสูง ขึ้น เช่น ถูกเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งนานกว่าเดิม 2.มาตรา 93 ถึง 98 ประเด็นที่มาของ ส.ส. แก้ไขให้มี ส.ส. 500 คน มาจากการเลือกตั้งเขตเดียวเบอร์เดียว 400 คน แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน โดยไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำของคะแนนเสียง เพื่อให้พรรคขนาดเล็กมีโอกาสได้รับเลือกตั้งมากขึ้น 3.มาตรา 111 ถึง 121 ประเด็นที่มาของ ส.ว. โดยแก้ไขให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั้ง 200 คน 4.มาตรา 190 ประเด็นการทำหนังสือสัญญากับต่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ให้คงไว้ แต่ให้กำหนดประเภทหนังสือสัญญาให้ชัดเจนขึ้นว่าแบบไหนควรให้สภาเห็นชอบบ้าง 5.มาตรา 265 ประเด็นการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ ส.ส. แก้ไขให้ ส.ส. ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ เช่น เป็นเลขานุการรัฐมนตรี และ 6.มาตรา 266 ประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนของ ส.ส. และ ส.ว. โดยแก้ไขให้ตัดวรรคหนึ่ง ออก เพื่อให้ ส.ส. และส.ว. สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานระยะสั้น 1 ปี ระยะกลาง 3 ปี และระยะยาว 5 ปี โดยระยะสั้นและระยะกลางควรจัดตั้งคณะทำงานของรัฐสภาเพื่อศึกษาโครงสร้างรัฐ ธรรมนูญและกฎหมายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ในบางมาตรา ระยะกลางและระยะยาวให้องค์กรวิชาการที่รับผิดชอบและประสานด้านการสร้างองค์ ความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ทางประชาธิปไตยกับเยาวชน ระยะยาวให้ตั้งองค์กรพิเศษขึ้นเพื่อพิจารณาปฏิรูปการเมืองของรัฐสภา หรือองค์กรเอกเทศเชื่อมโยงรัฐสภาทำหน้าที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเมืองที่แท้ จริง ที่สำคัญในกรณีต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 หรือ มาตราอื่นควรให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. เพื่อปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยระยะสั้นอาจแก้ในบางมาตรา เพื่อทำให้เกิดความสมานฉันท์ ส่วนระยะกลางและยาวควรปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยนำข้อดี ข้อด้อยของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับมาประกอบกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการยังเสนอแนะถึงการปฏิรูปการเมือง ว่าการปฏิรูปการเมือง ต้องมีการปฏิรูปนักการเมืองด้วย เพราะปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ เกิดจากตัวบุคคลทั้งสิ้น โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในแวดวงของกฎหมาย หากได้บุคคลที่ไม่เป็นธรรมการแก้ไขปัญหาคงเป็นไปได้ยาก

นอกจากนี้ ในบทที่สองเรื่องการสร้างความสมานฉันท์ในบ้านเมือง มีแนวทางการดำเนินการ ระยะเร่งด่วน คือ ผลักดัน การคืนสิทธิ์ และความชอบธรรมให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่น กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกยุบพรรคและถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้ง ขณะที่ นายดิเรก กล่าวว่า วันที่ 16 กรกฎาคมนี้ เวลา 13.30 น. จะทำพิธีมอบให้กับประธานรัฐสภา จากนั้นประธานรัฐสภาจะมอบให้กับนายกรัฐมนตรี โดยจะให้อนุกรรมการแต่ละคณะรายงานข้อสรุปด้วยตนเอง จากนั้นช่วงเย็นจะมีพิธีเลี้ยง ที่โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

แหล่งที่มา : http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1447:2009-07-14-23-31-47&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ